معرفی واحد بهبود کیفیت

این واحد بر حسب دستور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان پس از ابلاغ برنامه اعتباربخشی در بیمارستان شروع به کار نموده است واحد بهبود کیفیت واقع در طبقه همکف ساختمان اداری بیمارستان تحت نظارت مستقیم ریاست بیمارستان است. کارشناس و مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان سرکار خانم بنفشه فرشباف می باشند. خوشبختانه بیمارستان میلاد از زمان ابلاغ برنامه اعتباربخشب در تمامی ارزیابی های اعتباربخشی موفق به کسب رتبه بیمارستان درجه یک شده است . واحد بهبود کیفیت علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت موارد زیر را نیز بر عهده دارد.

تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی

تدوین برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار

تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح بیمارستان

تدوین برنامه های بهبود کیفیت با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار

پایش مستمر پیشرفت برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت

مشارکت در تهیه بودجه بیمارستان مطابق با برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت با همکاران واحد مالی

پایش داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص های بیمارستان

تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی

تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت بهبود فرآیندهای مختلف بیمارستان

تحلیل رضایتمندي بیماران ، همراهان، کارکنان و ذینفعان

جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان و تهیه گزارشات مربوط جهت مسئولین و مدیران مربوطه

کد گذاری کلیه مستندات بیمارستان مطابق با دستورالعمل کدگذاری مدارک و نظارت بر بازنگري مستندات و توزیع آن و جمع آوري اسناد منسوخ و از رده خارج مطابق با روش اجرایی کنترل مدارك و مستندات

طراحی فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت، نظارت بر فرایندهای سازمانی و ارائه پیشنهاد جهت بهبود فعالیتهای سازمانی

تهیه خط مشی ها و روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بخش ها و واحد های بیمارستان با همکاری مسئولین و مدیران مربوطه

ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان با همکاری واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای

همکاری با کارشناسان واحد اداری در زمینه ارزیابی عملکرد، تهیه شرح وظایف

نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانیبا همکاری واحد کمیته های بیمارستانی

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان

برگزاری منظم کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم مدیریت و رهبری در راستای ارتقا کیفیت