کمیته های بیمارستان

کمیته مرگ ومیر و عوارض آسیب شناسی ونسوج

:اهداف

برای بررسی علل مرگ و میر غير منتظره، روند مرگ و میر، جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب، ابعاد قانونی موضوع، عوارض بیمارستانی و روند آنها ،تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده ،اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و.... تشکیل میگردد.

:شرح وظایف

بررسی منظم همه موارد مرگ ومیر غير منتظره

بررسي و تحليل گزارشات خطاها و عوارض ناشي از آنها

پیگیری موارد قانونی

تهیه پاسخ مورد نیاز مراجع قانونی

برخورد با مواردی که قصور یا تقصیر اتفاق افتاده است در حدود اختیارات بیمارستان

اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض و مرگ ومیر در بیمارستان

بررسی علل مرگ ومیر غير منتظره در بیمارستان ظرف مدت 24 ساعت

برگزاری کنفرانس های مورتالیته وموربیدیته در سطح بیمارستان

جلسات کمیته باید هر دو ماه تشکیل شود

تشكيل جلسات بيشتر خارج از زمان مقرر و بر حسب نياز با نظر رئيس كميته بلامانع است

: اعضا ثابت

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old

Where can I get some?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum