بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد کاشان

مراسم اختتاميه اعتباربخشی بيمارستان - 1395

مراسم اختتاميه سومين دوره ارزيابی اعتباربخشی بيمارستان ميلاد كاشان، 25 بهمن 1395، با حضور ارزيابان توانمند، سركار خانم ها، دعائی، معماريان، پيرمحمدی و تيم اجرائی و مسئولين بخش ها برگزار گرديد.

بيشتر...


فرآيند ترخيص بيمار در بيمارستان

فرآيند ترخيص بيمار در بيمارستان را ميتوانيد با توجه به فلوچارت زير پيگيری نمائيد:

بيشتر...


فرآيند اعزام بيمار به مراكز ديگر

فرآيند اعزام بيمار به مراكز ديگر را ميتوانيد با توجه به فلوچارت زير پيگيری نمائيد:

بيشتر...


فرآيند مراجعه بيمار به ترياژ

فرآيند مراجعه بيمار به ترياژ را ميتوانيد با توجه به فلوچارت زير پيگيری نمائيد:

بيشتر...


فرآيند پذيرش بيماران الكتيو

فرآيند پذيرش بيماران الكتيو را ميتوانيد با توجه به فلوچارت زير پيگيری نمائيد:

بيشتر...


صفحه 1 از 2 32 1


آخرين تصاوير ارسالي

رسالت بيمارستان

بيمارستان ميلاد كاشان به عنوان اولين بيمارستان خصوصی در منطقه:
ارائه خدمات درماني ايمن و اثر بخش، توأم با عطوفت و مهربانی، با حفظ كرامت انسانی به عموم مراجعين را رسالت خود می داند.

تماس با ما

كاشان، خيابان شهيد بهشتي، كوي شهيد ديمي،
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
تلفن: 55461717 31 98+
فكس: 55464411 31 98+
ايميل: info@miladhp.com